top of page

Eiropas Savienības fondu un citu finansējumu un līdzfinansējumu revīzija

 

Revīzijas laikā mēs iepazīstamies ar darba uzdevuma priekšmetu, raksturu, laiku un apjomu, vienojamies ar klientu par precīzu uzdevuma būtību un par sagatavojamā ziņojuma formu un saturu. Sniedzot apliecinājumu uzdevumu, nosakām revīzijas uzdevumā pārbaudāmos kritērijus, kā arī veicam pārbaudi par izdevumu atbilstību izvirzītajiem kritērijiem. Revīzijas noslēgumā tiek sagatavots zvērināta revidenta apliecinājuma ziņojums.

 

Šie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar 805. Starptautisko revīzijas standartu "Par īpaša mērķa revīzijas uzdevumiem" vai ar Starptautisko revīzijas un apliecinājumu standartu padomes izdoto 3000. Starptautisko apliecinājuma uzdevumu standartu (SAUS) “Apliecinājuma uzdevumi, kas nav vēsturiskās finanšu informācijas revīzija vai pārbaude”.

bottom of page