top of page

Juridiskās konsultācijas

 

Sniedzam palīdzību 

 • Sabiedrības dibināšanā, reorganizācijā un likvidācijā no konsultācijām līdz pilnīgai procesu vadībai un pārskatu sagatavošanai

 • Ģimenes   tiesībās (laulības līgumi, laulības šķiršana, laulāto kopmantas dalīšana, saskarsmes tiesības ar bērniem, adopcija)

 • Mantojuma tiesībās

 • Īpašuma tiesībās

 • Saistību tiesībās

 • Darba tiesībās

 • Komerctiesībās

 • Darījumos ar nekustamo īpašumu, kopīpašuma sadale, nomas un īres līgumi

 • Pārstāvība tiesā civillietās  – prasības pieteikuma sagatavošanā, paskaidrojumu sagatavošanā, apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošanā

 • Izlīguma sarunu vadīšanā, mediācijas pakalpojumos

 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļu jautājumu risināšanā, nepieciešamības gadījumā VID lēmumu pārsūdzēšanā

bottom of page